Socialtjänst

Våra familjehem

Våra familjehem utreds enligt vedertagna metoder med intervjuer, referenstagning, utdrag ur misstanke- och belastningsregister, socialregister, Försäkringskassans register, Kronofogdens register samt ibland även LOB-registret.

Därtill görs djupintervju enligt Nya Kälvesten om familjen inte tidigare genomgått en sådan utifrån Socialstyrelsens vinjetter. Om familjehemmet inte tidigare erhållit grundutbildning, använder vi oss av Socialstyrelsens Ett hem att växa i, för att ge dem goda förutsättningar och förståelse för uppdraget.

Kvaliteten i fokus

Av vår mångåriga erfarenhet i branschen vet vi att kvalitet säljer. I dag fokuserar många företag på familjehemsförmedling. Via sociala medier söker företagen familjehem utifrån en specifik förfrågan och har därmed sina uppdragstagare spridda över hela landet. Detta, i sin tur, ger litet utrymme för uppföljning, relation och kompetenshöjning.

På Skogsro Familjehem lägger vi vårt fokus på att skapa team kring det placerade barnet, ungdomen eller den vuxne. För detta krävs att vi har ett brett utbud av kompetenta familjehem som kan matchas mot kommunernas förfrågningar. Vi garanterar att vi har god kännedom om familjehemmens fördelar och utvecklingsområden och vinnlägger oss om att göra ett genomgripande matchningsarbete för att undvika sammanbrott och försäkra oss om att den placerade ges de bästa förutsättningarna för en god utveckling. Vi arbetar också för att ha en tät och öppen dialog med våra uppdragsgivare och formar gärna lösningar som passar socialtjänsternas behov utifrån en specifik förfrågan.

De olika nivåerna

Traditionell familjehemsvård innebär att barnet har en fungerande vardag och att familjehemmet kan vara yrkesverksamt parallellt med placeringen. Vi träffar familjehemmet en eller ett par gånger i månaden och självklart oftare om så behövs. Familjehemmet har tillgång till dygnet runt-jour och erbjuds möjlighet att delta i forum, fortbildningar och andra aktiviteter.

I förstärkt familjehemsvård finns en flexibilitet när det gäller graden av hemmavarande vuxen; tillsammans med familjehemmet och socialtjänsten gör vi en planering grundad på barnets behov. Vi träffar familjehemmet minst en gång varannan vecka. Det finns också möjlighet till handledning via vår legitimerade psykolog. Familjehemmet har tillgång till dygnet runt-jour och erbjuds möjlighet att delta i forum, fortbildningar och andra aktiviteter.

Kraftigt förstärkt familjehemsvård innebär att minst en vuxen är hemma på heltid för maximalt två placerade barn i denna nivå. Vi träffar familjehemmet minst en gång varje vecka och legitimerad psykolog finns tillgänglig efter behov. Det finns också möjlighet till handledning via vår legitimerade psykolog. Familjehemmet har tillgång till dygnet runt-jour och förutsätts delta i forum, fortbildningar och andra aktiviteter.

Våra behandlingsfamiljer utgör ett alternativ till placering på hvb-hem. Behandlingsfamiljerna har minst en vuxen hemma på heltid och endast ett placerat barn. Behandlingsfamiljen har fortbildning som bedöms lämplig utifrån barnets behov. Vi träffar behandlingsfamiljen minst en gång varje vecka och legitimerad psykolog finns tillgänglig efter behov. Behandlingsfamiljen har också tillgång till dygnet runt-jour och förutsätts delta i forum, fortbildningar och andra aktiviteter.

Övriga behandlingsinsatser

I alla våra nivåer kan placeringen kompletteras med ytterligare insatser.

Ung flicka på äng

Funktionsanalys

Alla placeringar inleds med att vi genomför en funktionsanalys. Om så önskas kan vi tillsammans med familjehem, biologiskt nätverk och den placerade genomföra en funktionsanalys för att kartlägga vardagliga funktioner. Syftet är att snabbt få en bild av vad som fungerar och var det behövs särskilt stöd. Analysen kan också ligga till grund för en neuropsykiatrisk utredning, om en sådan blir aktuell.

Ungdom med ryggsäck

Hjälpmedel

I dag finns många enkla och funktionella hjälpmedel som kan underlätta vardagen, oavsett om det finns neuropsykiatriska funktionshinder eller inte. På Skogsro Familjehem finns en uppsättning av sådana som vi kan använda för att testa utan att behöva gå via landstinget.

Behandlande samtal mellan ungdom och vuxen

Behandlande samtal / Kartläggande insatser

Skogsro Familjehem har tillgång till en alkohol- och drogterapeut som kan ha samtal med placerade barn, ungdomar och vuxna och som vid behov också kan vägleda familjehemmet. Via Skogsro HVB har vi Vi har tillgång till behandlingspersonal som kan erbjuda behandlande samtal enligt rePULSE, MI och Återfallsprevention. Vi kan även erbjuda ADDIS och ADDIS ung i syftet att kartlägga skadligt bruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger.

Psykolog och klient

Medicinsk kompetens

I vår verksamhet finns en erfaren legitimerad psykolog som kan genomföra neuropsykiatriska utredningar, göra bedömningar av psykiskt mående samt ha behandlande samtal med ungdomar. Vi har även en kontrakterad erfaren barnpsykiatriker knuten till oss

Ung man vid grind

Individuella lösningar

Ibland finns det behov av individuella lösningar. Det kan till exempel vara aktuellt med ett enskilt boende med förstärkning av utrednings- eller behandlingsresurs under begränsad tid. Skogsro Familjehem har tillgång till boenden i olika form och vi kan erbjuda familjebehandling, omsorgsbedömningar och andra former av utredningar. Dessa kan självklart också kompletteras med ovan listade insatser. Vårt mål är att skapa insatser och resurser som matchar både individens och socialtjänstens behov.

Ungdom läser bok

Utbildning

Vi har en pedagog anställd för att underlätta för de placerade barnen att få ett kontinuerligt lärande innan dess att eventuellt skolbyte genomförts samt även som ett stöd i pågående skolgång vid behov. En bra skolgång är en stor skyddsfaktor för barn och ungdomar och att det tyvärr ofta finns brister i detta när ett barn blir placerat. Vår pedagog arbetar därför både med att snabbt få en överföring och uppgifter från gammal skola för att sedan kunna stödja det placerade barnet i att kunna fortsätta sin skolgång i skedet mellan skolbytena.

Ungdomar som kramas

Nätverksarbete - avlastning

Förutom den omsorg och vardagsstruktur som familjehemmet tillhandahåller, kan vi erbjuda kompletterande insatser till ungdomar och deras nätverk. Vi arbetar alltid med tydligt strukturerade umgängen där både ungdom och anhörig kan få tydligt uttalade uppdrag att arbeta med under vistelsen. Vid behov tillhandahåller vi umgängesstöd och vi kan också erbjuda övernattningslokaler för umgängen med möjlighet till tillsyn av behandlingspersonal. Familjehemskonsulenten arbetar stödjande och informativt med nätverket när sådant behov finns. Det finns också möjlighet att nyttja våra specialistkompetenser, till exempel alkohol- och drogterapeut, för gemensamma samtal och terapeutiska inslag för både ungdom och nätverk. I de fall strukturerat umgänge med nätverk inte är möjligt och familjehemmet eller ungdomen bedöms vara i behov av egen tid, kan vi erbjuda kontaktfamilj eller helgverksamhet i grupp för ungdomarna.