Familjehem

Att bli familjehem

I dag finns många aktörer när det gäller familjehemsvård, både kommunala och privata. Utredningarna av familjehem ser dock ut på ungefär samma sätt hos alla. Hos Skogsro består de av intervjuer, referenstagning, utdrag ur misstanke- och belastningsregister, socialregister, Försäkringskassans register, Kronofogdens register samt även LOB-registret.

Familjehemmet får fylla i ett inledande formulär, Socialstyrelsens BRA-fam, sedan görs hembesök av Skogsros familjehemsutredare där familjehemmet genomgår en djupintervju utifrån Socialstyrelsens vinjetter. Utredningen sammanställs och kommuniceras sedan. Familjehemmet ska därefter genomgå en grundutbildning, Socialstyrelsens Ett hem att växa i.

Som familjehem är det viktigt att känna trygghet inför sitt uppdrag och sina samarbetspartners. Vissa familjer tycker det är bra att få arbeta mer självständigt och inte innefattas i utbildningssatsningar och aktiviteter medan andra uppskattar ett tydligt stöd och en gemenskap med andra uppdragstagare. Många företag lägger fokus på att förmedla familjehem till socialtjänsterna utifrån specifika förfrågningar och har därför familjehemmen spridda över landet, vilket innebär att de inte kan erbjuda tät kontakt med konsulenten eller kontinuerliga utbildningar. Skogsro Familjehem arbetar med både geografisk och relationsmässig närhet som princip. Vi skapar relationer med våra familjehem och vi arbetar kontinuerligt med tät handledning och aktiviteter för att bibehålla en öppen dialog. För oss är teamet runt barnet avgörande för att få till ett lyckosamt förändringsarbete.

De olika nivåerna

Vi vet att familjer kan ha olika förutsättningar men ändå en önskan om att bidra till en trygg tillvaro för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Vi erbjuder därför uppdrag i fyra olika nivåer. Vissa familjer väljer att ta uppdrag i en specifik nivå, andra ser en möjlighet i att anpassa placeringens utformning efter hur tillvaron i övrigt ser ut. Vi lägger stor vikt vid att ha en tät och tydlig dialog med familjehem och socialtjänst kring om förutsättningarna innan en placering inleds.

Traditionell familjehemsvård innebär att barnet har en fungerande vardag och att familjehemmet kan vara yrkesverksamt parallellt med placeringen. Vi träffar familjehemmet en eller ett par gånger i månaden och självklart oftare om så behövs. Det finns också möjlighet till handledning via vår legitimerade psykolog. Familjehemmet har tillgång till dygnet runt-jour och erbjuds möjlighet att delta i forum, fortbildningar och andra aktiviteter.

I förstärkt familjehemsvård finns en flexibilitet när det gäller graden av hemmavarande vuxen; tillsammans med familjehemmet och socialtjänsten gör vi en planering grundad på barnets behov. Vi träffar familjehemmet minst en gång varannan vecka. Det finns också möjlighet till handledning via vår legitimerade psykolog. Familjehemmet har tillgång till dygnet runt-jour och erbjuds möjlighet att delta i forum, fortbildningar och andra aktiviteter.

Kraftigt förstärkt familjehemsvård innebär att minst en vuxen är hemma på heltid för maximalt två placerade barn i denna nivå. Vi träffar familjehemmet minst en gång varje vecka och legitimerad psykolog finns tillgänglig efter behov. Det finns också möjlighet till handledning via vår legitimerade psykolog. Familjehemmet har tillgång till dygnet runt-jour och förutsätts delta i forum, fortbildningar och andra aktiviteter.

Våra behandlingsfamiljer utgör ett alternativ till placering på hvb-hem. Behandlingsfamiljerna har minst en vuxen hemma på heltid och endast ett placerat barn. Behandlingsfamiljen har fortbildning som bedöms lämplig utifrån barnets behov. Vi träffar behandlingsfamiljen minst en gång varje vecka och legitimerad psykolog finns tillgänglig efter behov. Behandlingsfamiljen har också tillgång till dygnet runt-jour och förutsätts delta i forum, fortbildningar och andra aktiviteter.

Övriga behandlingsinsatser

Ibland räcker inte en trygg tillvaro för att ett barn, en ungdom eller en placerad vuxen ska nå sin fulla potential. Därför tillhandahåller vi kompletterande insatser. Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi en hållbar vårdkedja med familjehem, HVB och ett flertal utrednings- och öppenvårdsinsatser både före, under och efter pågående familjehemsplacering.

Ung flicka på äng

Funktionsanalys

Alla placeringar inleds med att vi genomför en funktionsanalys. I denna arbetar vi tillsammans med familjehem, biologiskt nätverk och den placerade för att kartlägga vardagliga funktioner. Syftet är att snabbt få en bild av vad som fungerar och var det behövs särskilt stöd. Analysen kan också ligga till grund för en neuropsykiatrisk utredning, om en sådan blir aktuell.

Ungdom med ryggsäck

Hjälpmedel

I dag finns många enkla och funktionella hjälpmedel som kan underlätta vardagen, oavsett om det finns neuropsykiatriska funktionshinder eller inte. På Skogsro Familjehem finns en uppsättning av sådana som vi kan använda för att testa utan att behöva gå via landstinget.

Behandlande samtal mellan ungdom och vuxen

Behandlande samtal

Skogsro Familjehem har tillgång till en alkohol- och drogterapeut som kan ha samtal med placerade barn, ungdomar och vuxna och som vid behov också kan vägleda familjehemmet. Via Skogsro HVB har vi tillgång till behandlingspersonal som kan erbjuda behandlande samtal enligt rePULSE, MI och Återfallsprevention.

Psykolog och klient

Medicinsk kompetens

I vår verksamhet har vi tillgång till en erfaren legitimerad psykolog som kan genomföra neuropsykiatriska utredningar, göra bedömningar av psykiskt mående samt ha behandlande samtal med ungdomar och vuxna. Psykologen finns också tillgänglig för handledning och utbildning till familjehemmen. Vid behov, eller på uppdrag av socialtjänsten, kan vi genomföra drogtestning av ungdomar och vuxna. Detta är i så fall något som familjehemskonsulenten ansvarar för.

Ungdomar som kramas

Nätverksarbete - avlastning

Vi arbetar alltid med tydligt strukturerade umgängen där både ungdom och förälder/anhörig kan få tydligt uttalade uppdrag att arbeta med under vistelsen. Vi kan även finnas med som stöd under umgängena. Här betonar vi vikten av att familjehemmet inte ska utgöra en kontrollfunktion utan att det är konsulenten som övervakar och rapporterar till socialtjänsten. Ibland fungerar inte ett umgänge med det biologiska nätverket som avlastning. Om det bedöms lämpligt utifrån barnets behov, erbjuder vi familjehemmet möjlighet till ledighet genom att barnet vistas i en kontaktfamilj eller deltar i gruppaktiviteter med andra placerade ungdomar.